Regulamin GmoodsBall

Rezerwacja gry w Gmoodsball jest równoznaczna z faktem zapoznania się z niniejszym regulaminem, akceptacji postanowień niniejszego regulaminu i zobowiązania do ich bezwzględnego przestrzegania.

§1

Przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz stosowanie się do poleceń obsługi Gmoodsball obowiązuje wszystkie osoby przystępujące do zabawy z wykorzystaniem skaczących kul.

§2

W grze nie mogą brać udziału osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

§3

Każdy z uczestników przed rozpoczęciem gry zostaje przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa oraz zasad funkcjonowania sprzętu.

§4

Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze, sędziowie i osoby wyeliminowane z gry.

§5

Zawodników obowiązuje podporządkowanie się ustalonym zasadom gry.

§6

Gra powinna zostać natychmiast przerwana na każdy sygnał sędziego.

§7

Każdy fizyczny kontakt pomiędzy zawodnikami znajdującymi się wewnątrz dmuchanych kul odbywa się na ich własną odpowiedzialność.

§8

Każdy z uczestników zabawy Gmoodsball zobowiązany jest każdorazowo do zapięcia pasów bezpieczeństwa znajdujących się wewnątrz kul.

§9

W razie stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności kul należy przerwać grę i zwrócić się do obsługi.

§10

Każdy uczestnik jest świadomy zagrożeń wynikających z korzystania z Gmoodsball, bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone z użytkowania Gmoodsball. Każdy uczestnik przystępujący do gry w Gmoodsball akceptuje ryzyka wynikające z udziału w grze, uczestniczy w niej wyłącznie na własną odpowiedzialność i w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń nie będzie wnosił roszczeń do organizatora.

§11

Organizatorzy, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją rozgrywek nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rozgrywkach GmoodsBall.

§12

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną, prawną i materialną za wszystkie wyrządzone szkody podczas gry w GmoodsBall. Uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.